1. นี่มันเว็บอะไรกัน??? ทำความรู้จักคร่าวๆกับ รีวิวบุรี คลิกเลย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รีวิวบุรี (ReviewBuri.com) มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
  1. ท่านตกลงและรับทราบว่า รีวิวบุรีอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการประให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของรีวิวบุรี
  2. ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องดำเนินการแจ้งต่อรีวิวบุรี เพื่อให้รีิวิวบุรีปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อรีวิวบุรี ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่รีวิวบุรีควบคุมดูแลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ โดยท่านสละสิทธิในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อรีวิวบุรีต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
  3. รีวิวบุรีจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รีวิวบุรีขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
  4. ท่านรับทราบว่า รีวิวบุรีมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
  5. ท่านรับทราบและตกลงว่า รีวิวบุรีอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากเว็บไซต์ องค์กรอื่น หรือแหล่งอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ